EEN GEDRAGEN SCHOOLVISIE

Don Bosco Halle School voor Wetenschap & Technologie

Opvoeden met Don Bosco
als gids en tochtgenoot

Het opvoedingsproject van Don Bosco is onlosmakelijk verbonden aan hoe wij school willen maken. Het inspireert ons elke dag, daagt ons uit om elke jongere, zeker de meest kwetsbare, telkens weer centraal te stellen en te begeleiden in zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces. Samen streven we naar een schoolcultuur waarin wederzijds respect versterkt wordt door een spontane interesse in leven en handelen van de lerende en onderwijskwaliteit gegenereerd wordt door in te zetten op professionalisering, welbevinden, een sterke collegialiteit en teamwork. In die sfeer van verbondenheid komen wij tot de beste resultaten en beogen wij dat onze jongeren uitgroeien tot zelfbewuste, kwaliteitsvolle en
verantwoordelijke burgers.


Daarnaast willen we ook voor leerkrachten, opvoeders, administratieve ondersteuners en onderhoudsmedewerkers een school zijn waarin een positief leef- en werkklimaat wordt bewerkstelligd door een verdere verankering van het Dartsproject of strategisch management. Zodoende geven we alle kansen aan dialoog, inspraak en beleidsbeïnvloeding.
Samen willen wij bakens verzetten en inzetten op een moderne STEM-onderwijsinstelling met een verscherpte aandacht voor onderwijsinnovatie, talentenontwikkeling en onderwijskwaliteit.